Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de totale Panteinorganisatie en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad bestaan uit de volgende taken:

 • toezicht houden op het bestuur en het besturen
 • adviseren van het bestuur
 • zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van de statuten, het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur
 • aanstellen van bestuurders evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur


Toezichthouders en de Raad van Bestuur hebben een geformaliseerd overleg conform de Zorgbrede Governancecode.

Over de uitoefening van de taken legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag.

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Pantein bestaat uit vijf leden.  

 • de heer G.H.J. Huffmeijer (voorzitter)
 • de heer K. Illy (vice voorzitter)
 • mevrouw J.H.M van Lanen
 • mevrouw K. Smit 
 • de heer R. Stout 

Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt een rooster van aftreden conform de zorgbrede Governancecode.


Commissies
De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden commissies gevormd.
De volgende commissies zijn actief:

 • Agendacommissie
 • Auditcommissie
 • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Remuneratiecommissie

Meer informatie over de leden en de werkwijze van de Raad van Toezicht vindt u in het jaarverslag van Pantein.