Pantein & Privacy

Pantein verwerkt persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van klanten, cliënten, patiënten en formele contactpersonen van hen, vrijwilligers, samenwerkingspartners, leveranciers, medewerkers en derden die in het kader van onze dienstverlening gegevens met ons delen. Ook verwerken we gegevens bij een bezoek aan onze websites.


Bescherming van de privacy van iedereen die gegevens aan Pantein toevertrouwt vinden wij heel belangrijk. Het is ons uitgangspunt dat we altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving omgaan met persoonlijke gegevens. Op deze pagina vindt u een samenvatting van ons privacybeleid.

 

>> Privacybeleid Pantein

Niet meer dan nodig
We leggen niet meer persoonsgegevens vast dan wat nodig is. We zorgen ervoor dat er altijd een wettelijke grondslag is. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering van de zorg- of behandelovereenkomst zijn die we aangaan of een andere dienstverleningsovereenkomst. Uw gegevens bewaren we zolang het nodig is en conform de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Als er geen wettelijk bewaartermijn is, dan bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Met organisaties waarmee we samenwerken sluiten een verwerkersovereenkomst af indien zij op ons verzoek gegevens verwerken.

Alle gegevens die we vastleggen staan vermeld in het zogenaamde verwerkersregister. Daarin is tevens te lezen met wie sommige van deze gegevens worden gedeeld (denk bijvoorbeeld aan andere zorgverleners) en welke beveiligingsmaatregelen Pantein daarbij heeft getroffen.

CLIËNTEN EN PATIËNTEN

Pantein legt persoonsgegevens vast van cliënten en patiënten. Daarbij gaat het om gegevens die nodig zijn voor het verlenen van goede en veilige zorg en het zorgdragen voor een goede dienstverlening.


Waarvoor hebben we deze persoonsgegevens nodig?
Pantein gebruikt uw gegevens om:

 • Goede en veilige zorg te kunnen verlenen;
 • Afspraken te maken, te wijzigen of af te zeggen;
 • Met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Een juiste administratie te voeren en activiteiten van intern beheer;
 • Verschuldigde bedragen te kunnen berekenen, vast te leggen en te innen;
 • Complimenten, klachten en claims te kunnen afhandelen;
 • Bij te dragen aan onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden;
 • Informatie te verstrekken over producten of diensten van Pantein;


Wie heeft toegang tot de gegevens?
Pantein gaat voorzichtig om met alle persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot deze persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Wij controleren wie gegevens heeft ingezien.


Uitwisseling met andere zorgaanbieders
Alleen de personen die direct betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot zorg- en/of medisch dossiers, dat kunnen huisartsen zijn of (zorg)partners waarmee Pantein samenwerkt. Indien wij doorverwijzen naar andere zorgaanbieders, dan kunnen wij gegevens alleen na uw toestemming gegevens delen met deze zorgaanbieder. In het kader van de behandeling wisselen we gegevens uit met huisartsen, zorgpartners, apotheker et cetera als u daarvoor toestemming geeft of heeft gegeven. We maken daarbij gebruik van beveiligde systemen.

MEDEWERKERS, VRIJWILLIGERS, SOLLICITANTEN EN STAGIAIRES

Pantein legt als werkgever persoonsgegevens vast van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Daarbij gaat het om gegevens die relevant zijn voor de relatie werkgever en werknemer. En die noodzakelijk zijn voor het goed en veilig uitvoeren van de vastgelegde functie of taak.

Waarvoor hebben we persoonsgegevens nodig?
Pantein gebruikt deze gegevens om:

 • uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst of stageovereenkomst;
 • tot uitbetaling van salaris dan wel stagevergoeding te komen;
 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, in- en externe controles;
 • medewerkers in te schrijven bij de personeelsvereniging;
 • medewerkers aan te melden bij zorgverzekeraars en pensioenfondsen;
 • kwaliteitscontroles.


Wie heeft toegang tot de gegevens?
Pantein gaat voorzichtig om met persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken. Iedereen die toegang heeft tot deze persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Wij controleren wie gegevens heeft ingezien.

WEBSITE

Pantein verzamelt via de websites www.pantein.nl, www.thuiszorgpantein.nl, www.panteinextra.nl, www.maasziekenhuispantein.nl en www.werkenbijpantein.nl statistische gegevens. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Pantein gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. De website kan dus anoniem geraadpleegd worden. Ook kunnen bezoekers via de website een vraag stellen, informatie opvragen of zich inschrijven voor een nieuwsbrief. De formulieren die hiervoor gebruikt worden zijn beveiligd en de inhoud kan alleen geraadpleegd worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn en/of de informatie nodig hebben voor het klantencontact. Meer informatie over onze werkwijze bij de website vindt u in de proclaimer: https://www.pantein.nl/proclaimer.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
Pantein gaat voorzichtig om met alle persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken. Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Cookies
Als u websites van Pantein bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en dit wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat Pantein alleen de gegevens gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Ze worden alleen aangewend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

BEVEILIGING

Pantein neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en vertrouwelijke behandeling van data. Meer daarover is vastgelegd in het beveiligingsbeleid van Pantein.

Uw rechten

 • Inzagerecht
 • Correctie- en verwijderingsrecht
 • Recht van bezwaar
 • Recht van beperking
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid
 • Intrekken van toestemming
 • Kennisgevingsplicht


Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om uw identiteit aan te tonen, zowel aan medewerkers, klanten, zorgpartners als relaties. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
De hiervoor omschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen in dat geval motiveren waarom deze keuze is gemaakt.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Pantein heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Pantein over de privacywetgeving. U kunt zich met privacy vragen wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming. U neemt hiervoor contact op met:

Stichting Privacyzorg, Dhr. P. Schell
Postbus 270, 6600 AG Wijchen
Telefoonnummer: 0800-1090
Emailadres: servicedesk@privacyzorg.nl

Mocht het gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

KLACHTEN

Indien u vragen of een klacht heeft over uw privacy kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van Pantein. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris vindt u op onze website: https://www.pantein.nl/klacht-of-compliment.

Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.